Keresés az oldalon

Játékszabályzat a “Képkereső játék!” nyereményjátékhoz

Játékszabályzat a “Képkereső játék!” nyereményjátékhoz

A Szénafüvek Kft. „“Képkereső játék” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játék­sza­bály­za­tot. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játék 2018. május. 1. nap­ján 7 óra 00 perc­től május 2. nap­ján 14 óra 00 per­cig tart. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A Játékban 18. élet­évü­ket betöl­tött ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek (a továb­bi­ak­ban ”Játékos”) vehet­nek részt, kivé­ve a Szervező alkal­ma­zot­tai és ezen sze­mé­lyek­nek a Polgári Törvénykönyvről szó­ló 2013. évi V. tör­vény 8:1. § (1) bekez­dés 1 pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott köze­li hoz­zá­tar­to­zói. 4. A JÁTÉK LEÍRÁSA A Játékban tör­té­nő rész­vé­tel­hez a Játékosnak a https://www.facebook.com/szenafuvek olda­lon, a játé­kot 2018.03.01-én 07:00-kor elin­dí­tó képes bejegy­zés alá hoz­zá­szó­lá­sá­ban köz­zé kell ten­nie meg­fej­té­sét. A Szervező által köz­zé­tett, játé­kot elin­dí­tó Facebook bejegy­zés­ben lát­ha­tó  két képen meg kell keres­nie a különb­sé­ge­ket a játé­kos­nak, majd köz­zé kell ten­nie a különb­sé­gek szá­mát (3) hoz­zá­szó­lás­ban. Valamennyi helyes meg­fej­tés részt vesz a sor­so­lás­ban, azon­ban egy Játékos csak egy­szer tehet köz­zé meg­fej­tést. SORSOLÁS 5.1. Szervező a Játék idő­tar­ta­ma alatt érke­zett helyes hoz­zá­szó­lá­sok közül 2018. május 2. nap­ján 15 óra 00 perc­kor, 3 (három) tagú sor­so­lá­si bizott­ság (a továb­bi­ak­ban: ”Sorsolási Bizottság”) jelen­lé­té­ben, a vélet­len­sze­rű­ség elvé­nek ele­get tevő gépi sor­so­lás­sal sor­sol­ja ki a nyer­test, illet­ve egy tar­ta­lék­nyer­test. 5.2. A sor­so­lás hely­szí­ne a Szervező szék­he­lye (cím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.). A Sorsolási Bizottság biz­to­sít­ja a sor­so­lás játék­sza­bály­zat­nak meg­fe­le­lő lebo­nyo­lí­tá­sát, illet­ve a jegy­ző­könyv­ben rög­zí­ti a sor­so­lás mene­tét, így külö­nö­sen a sor­so­lás idő­pont­ját, a kisor­solt nye­re­ményt, a nyer­tes Játékos nevét, ille­tő­leg a tar­ta­lék­nyer­tes Játékos nevét. 5.3. A nyer­test a Szervező 2018. május 2. nap­ján Facebook üze­net for­má­já­ban érte­sí­ti. A nyer­tes­nek a nye­re­mé­nyért érte­sí­tés­től szá­mí­tott 30 napon belül kell jelent­kez­nie. A nye­re­ményt a Szervező a nyer­tes jelent­ke­zé­sé­től szá­mí­tott továb­bi 30 napon belül pró­bál­ja meg kéz­be­sí­te­ni e‑mail for­má­já­ban. Amennyiben a nyer­tes határ­idő­ben nem jelent­ke­zik a nye­re­mé­nyért, vagy siker­te­len a kéz­be­sí­tés, úgy a soron követ­ke­ző tar­ta­lék­nyer­tes válik jogo­sult­tá a nye­re­mény­re. A tar­ta­lék­nyer­tes­re az előb­bi érte­sí­té­si és nye­re­mény­át­adá­si sza­bá­lyok az irány­adó­ak, azzal, hogy az érte­sí­té­sé­re a nyer­tes jelent­ke­zé­sé­re illet­ve a kéz­be­sí­tés meg­kí­sér­lé­sé­re nyit­va álló határ­idő eltel­tét köve­tő napon belül kerül sor. 5.4. A Szervező a nyer­tes nevét (tel­jes név + város meg­je­lö­lé­sé­vel) a www.szenafuvek.hu hon­la­pon, és Facebook olda­lán (www.facebook.com/szenafuvek) köz­zé tehe­ti a sor­so­lást köve­tő­en. A Játékosok a Játékban való rész­vé­tel­lel ebbe auto­ma­ti­ku­san bele­egyez­nek. NYEREMÉNY 2500 Ft (brut­tó) érté­kű ked­vez­mény­re jogo­sí­tó online kupon, ame­lyet a nyer­tes kizá­ró­lag a www.szenafuvek.hu olda­lon tör­té­nő vásár­lás ese­tén dísz­pár­na vásár­lás­ra érvé­nye­sít­het 2018. május. 30-ig. A kupon szál­lí­tá­si díj­ra nem vonat­ko­zik. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK Nyereménytárgyat ter­he­lő adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get a Szervező vise­li. Szervezőt a Nyeremény fen­ti­ek sze­rin­ti átadá­sán és adó­kö­te­le­zett­sé­gé­nek ren­de­zé­sén kívül a nye­re­mény­tárggyal kap­cso­lat­ban továb­bi köte­le­zett­ség nem terheli.