Keresés az oldalon

Békakirály 18x23-gyogynovenyes-kisparna-IMGP8280

Békakirály 18x23-gyogynovenyes-kisparna-IMGP8280

Megszereted és min­dig veled lesz, mert sok­ol­da­lú­an hasz­nál­ha­tod: uta­zás­hoz, mivel illa­ta nem túl inten­zív, így nem zavar­ja eset­leg érzé­ke­nyebb úti­tár­sa­dat sem;
mert bár­hol vagy, magad­dal vihe­ted az ott­hon érzését
mun­ka­he­lye­den, ha egy pár perc­re sze­ret­nél kikap­cso­lód­ni, pihen­ni; ha nyu­god­tab­ban, mélyeb­ben sze­ret­nél alud­ni; ha pár­na nél­kül alszol, de hatá­sa miatt beten­néd az ágyad­ba; ha gör­csöl a hasad, meg­me­le­gít­ve kitű­nő gyors segít­ség lehet mele­gí­tő pako­lás­ként; ha meg­fá­zol, kapar a tor­kod, torok- vagy lég­cső­gyul­la­dá­sod van mele­gít­ve a fájó rész­re téve eny­hü­lést hoz­hat; szá­mí­tó­gé­pes alá­tét­ként alkal­maz­va mert alá­tá­maszt­ja a csuk­ló­dat és karo­dat, kényel­me­sebb mun­kát biztosítva