Keresés az oldalon

Fotózz-videózz levendulát, és nyerj! – játékszabályzat

Fotózz-videózz levendulát, és nyerj! – játékszabályzat

Szénafüvek Kft. „Fotózz leven­du­lát és nyerj!” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játékszabályzatot.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. 07. 06. nap­ján 17 óra 00 perc­től 07. 13. nap­ján 19 óra 00 per­cig tart.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban 18. élet­évü­ket betöl­tött ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek (a továb­bi­ak­ban ”Játékos”) vehet­nek részt, kivé­ve a Szervező alkal­ma­zot­tai és ezen sze­mé­lyek­nek a Polgári Törvénykönyvről szó­ló 2013. évi V. tör­vény 8:1. § (1) bekez­dés 1 pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott köze­li hozzátartozói.

A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játékban tör­té­nő rész­vé­tel­hez a Játékosnak a https://www.facebook.com/szenafuvek olda­lon, a játé­kot 2021.07.06-án 17:00-kor elin­dí­tó képes bejegy­zés alá hoz­zá­szó­lá­sá­ban meg kell osz­ta­nia egy álta­la fény­ké­pe­zett leven­du­lát is tar­tal­ma­zó fény­ké­pet, koment­ben jelez­ve, hogy hol készült a fény­kép. Az inter­net­ről letöl­tött más által készí­tett fény­ké­pek, emo­jik, gif-ek nem fogad­ha­tó­ak el.

SORSOLÁS

Szervező a Játék idő­tar­ta­ma alatt érke­zett értel­mez­he­tő szö­ve­ges hoz­zá­szó­lá­sok (emo­ji, gif ‑ek nem szá­mí­ta­nak értel­mez­he­tőn szö­ve­ges hoz­zá­szó­lás­nak)  közül 2021. 07. 13. nap­ján 19 óra 30 perc­kor, 3 (három) tagú sor­so­lá­si bizott­ság (a továb­bi­ak­ban: ”Sorsolási Bizottság”) jelen­lé­té­ben, a vélet­len­sze­rű­ség elvé­nek ele­get tevő gépi sor­so­lás­sal sor­sol ki 1 db nyertest.

A sor­so­lás hely­szí­ne a Szervező szék­he­lye (cím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.). A Sorsolási Bizottság biz­to­sít­ja a sor­so­lás játék­sza­bály­zat­nak meg­fe­le­lő lebo­nyo­lí­tá­sát, illet­ve a jegy­ző­könyv­ben rög­zí­ti a sor­so­lás mene­tét, így külö­nö­sen a sor­so­lás idő­pont­ját, a kisor­solt nye­re­ményt, a nyer­tes Játékosok nevét, ille­tő­leg a tar­ta­lék­nyer­tes Játékosok nevét.

A nyer­te­se­ket a Szervező 2021. 07. 13. nap­ján saját Facebook olda­lán üze­net for­má­já­ban érte­sí­ti. A nyer­te­sek­nek a nye­re­mé­nyért az érte­sí­tés­től szá­mí­tott 30 napon belül kell jelent­kez­ni­ük. A nye­re­ményt a Szervező a nyer­te­sek­nek a jelent­ke­zés­től szá­mí­tott továb­bi 30 napon belül kéz­be­sí­ti futár­szol­gá­lat útján.

A Szervező a nyer­te­sek nevét (tel­jes név + város meg­je­lö­lé­sé­vel) a www.szenafuvek.hu hon­la­pon, és Facebook olda­lán (www.facebook.com/szenafuvek) köz­zé tehe­ti a sor­so­lást köve­tő­en. A Játékosok a Játékban való rész­vé­tel­lel ebbe auto­ma­ti­ku­san beleegyeznek.

NYEREMÉNY

A nye­re­mény 1 darab „Levendula” min­tás gyógy­nö­vé­nyes pár­na https://szenafuvek.hu/levendula-gyogynovenyes-pihenoparna/ . A nye­re­ményt a Szénafüvek Kft. a nyer­te­sek­kel egyez­te­tett magyar­or­szá­gi cím­re díj­men­te­sen szál­lít­ja ki.

ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

Nyereménytárgyat ter­he­lő adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get a Szervező vise­li. Szervezőt a Nyeremény fen­ti­ek sze­rin­ti átadá­sán és adó­kö­te­le­zett­sé­gé­nek ren­de­zé­sén kívül a nye­re­mény­tárggyal kap­cso­lat­ban továb­bi köte­le­zett­ség nem terheli.