Keresés az oldalon

Elkelt!

Bordó szívözön • Gyógynövényes sópárna

2 690 Ft

Fejfájástól a légzési nehézségekig, alvászavartól a reumáig, csípéstől a fogfájásig számos kellemetlen tünet esetén hasznos a sópárna. Problémától függően felmelegítve vagy lehűtve is bevethető.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű összetevőkkel.
100% pamut huzatban.
Töltet: 500 g (± 10%)

Elfogyott

SÓPABOSZI Elfogyott 18 × 23 cm 0.5 kg , . Címkék , , , , , , , , , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

Termékünk recept­je több, mint 100 éves, csa­lá­di örök­sé­günk része. A Bordó szív­özön gyógy­nö­vé­nyes sópár­na a kősó, cit­rom­fű, leven­du­la, kamil­la és bors­men­ta jóté­kony hatá­sa­it ötvö­zi. Együtt alkal­maz­va ezek az alap­anya­gok jelen­tő­sen fel­erő­sí­tik egy­más hatását.

  • Ha fel­me­le­gít­ve hasz­ná­lod a sópár­nát, segít­het leküz­de­ni az alvás­za­va­ra­i­dat, álta­lá­no­san nyug­ta­tó hatá­sa lehet. Ha meg­fáz­tál, ered­mé­nye­sen vet­he­ted be a tüne­tek mér­sék­lé­sé­re, illet­ve fül­fá­jás­kor is hasz­nát veszed. Izom- és ízü­le­ti fáj­da­lom, reu­ma, menst­ru­á­ci­ós vagy egyéb görcs ese­tén szin­tén alkal­maz­ha­tó a fáj­da­lom enyhítésére.
  • Használd lehűt­ve mig­rén­re és más fej­fá­jás ese­tén is, krupp­nál pedig lég­zés­könnyí­tés­re. Fogfájáskor, gyul­la­dás­nál is érde­mes az arcod­ra helyez­ni. Enyhítheti a sport­sé­rü­lé­sek, rán­du­lá­sok, húzó­dá­sok tüne­te­it, és rovar­csí­pé­sek ese­tén kel­le­me­sen hűsít majd.

A pár­na fő alko­tó­ele­me, az ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó kősó anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sú, így külön­fé­le gyul­la­dá­sok ese­tén gyak­ran java­solt az alkal­ma­zá­sa kiegé­szí­tő mód­szer­ként. Jótékonyan hat emel­lett a lég­utak­ra, eny­hít az aller­gi­ás tüne­te­ken, akár­csak a fej­fá­jás és a fül­fá­jás okoz­ta kellemetlenségeken.

Citromfüvet is tet­tünk bele, mert ideg­erő­sí­tő és nyug­ta­tó hatá­sú. Alvási zava­rok­ra, kez­dő­dő depresszi­ó­ra, ideg­nyug­ta­tás­ra, ide­ges ere­de­tű szív­pa­na­szok­ra java­sol­ja a népi gyó­gyá­szat. Külsőleg alkal­maz­ha­tó seb­fer­tőt­le­ní­tés­re, zúzó­dás­ra, reu­ma­ti­kus fájdalmakra.

Levendulavirágot tar­tal­maz elő­se­gít­ve a nyu­godt, mély alvást. Illóolaj tar­tal­ma kivá­ló hatá­sú lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek, hör­gő­gyul­la­dás ese­tén. Baktériumölő hatá­sa miatt kül­ső­leg hasz­nos égé­si sérü­lé­sek­nél, gyul­ladt bőr ese­tén és rovar­csí­pé­sek ellen.

Kamilla a gyul­la­dás­csök­ken­tő és fer­tőt­le­ní­tő hatá­sa miatt a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék egyik fon­tos össze­te­vő­je. Sóval keve­red­ve foko­zó­dik a hatá­sa, lég­zés­könnyí­tő, gyul­la­dás­csök­ken­tő és lég­út­tisz­tí­tó hatá­sa rövid időn belül tapasztalható.

Borsmenta a lég­út­tisz­tí­tó és köhö­gés­csil­la­pí­tó hatá­sa miatt kapott helyet a gyógy­nö­vény keve­rék­ben. Átütő illa­ta segít nehéz­lég­zés ese­tén, szer­ve­ze­ted­re üdí­tő, fris­sí­tő hatást gya­ko­rol. Külsőleg alkal­maz­va kitű­nő rovar­csí­pé­sek, visz­ke­té­sek kiegé­szí­tő kezelésére.

További információk

Tömeg 0,5 kg
Méretek 18 × 23 cm
Márka

Szénafüvek