Keresés az oldalon

Elkelt!

Babos fukszia • gyógynövényes nagypárna

8 390 Ft

Kényelmes és minőségi alváshoz, esetleges alvászavarokra ajánlott. Antibakteriális tönkölypelyva- és gyógynövénykeverékes töltetével bármilyen tollas vagy szintetikus párna helyett ideális választás.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű összetevőkkel.
100% pamut huzatban.

Elfogyott

3060MAPÖ Elfogyott 30 × 60 cm 1.2 kg . Címkék , , , , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

Termékünk recept­je több, mint 100 éves, csa­lá­di örök­sé­günk része. A Babos fuk­szia gyógy­nö­vé­nyes nagy­pár­na a tön­köly­pely­va és 10 féle gyógy­nö­vény jóté­kony hatá­sa­it ötvö­zi. Együtt alkal­maz­va ezek az alap­anya­gok jelen­tő­sen fel­erő­sí­tik egy­más hatását.

Amiért biztosan szeretni fogod:

 • fel­ve­szi a fejed formáját
 • egy­aránt alkal­mas háton‑, oldalt- és hason-fekvéshez
 • hen­ger alak­ja jól „ölel­he­tő” azok szá­má­ra, akik így sze­ret­nek aludni
 • illa­tos gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­ke miatt nyu­god­tabb, mélyebb alvást biztosít
 • segít­het leküz­de­ni eset­le­ges alvászavaraidat
 • fej­fá­jás, mig­rén ese­tén eny­hít­he­ti a problémáidat
 • mele­gít­ve has­fá­já­sok, gör­csök ese­tén is bevethető
 • télen fűt, nyá­ron hűt, és nem lehet beleizzadni,
 • kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod a töl­tet mennyiségét/a pár­nád magasságát
 • aro­más illa­ta miatt a meg­lé­vő pár­ná­id mel­lé kiegé­szí­tő­ként is használhatod
 • külön­bö­ző szí­nű huza­tok közül kivá­laszt­ha­tod, melyik illesz­ke­dik leg­job­ban ott­ho­nod berendezéséhez
 • egye­di össze­té­te­lé­nek köszön­he­tő­en becsem­pész­he­ted laká­sod­ba a mezők ter­mé­sze­tes, friss illatát

A töltet összetétele:

Tönkölypelyva, leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsalikom.

Tönkölypelyva

A fej­for­má­hoz kivá­ló­an alkal­maz­ko­dó, anti­bak­te­ri­á­lis töl­tet­ben nem telepd­nek meg kór­oko­zók, népi meg­fi­gye­lé­sek pedig aller­gi­zá­ló hatá­sát sem iga­zol­ták. Kovasavat bocsát ki, amely a szer­ve­ze­ted­re jóté­kony hatás­sal lehet. Számos prob­lé­ma, az alvás­za­va­ron túl pél­dá­ul menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak, fej­fá­jás, feszült­ség, rossz köz­ér­zet ese­tén is hasz­nál­ha­tó. 2 éves kor felett nyug­ta­lan, pocak­fá­jós gye­re­kek­nek is aján­lott a népi meg­fi­gye­lé­sek alapján!

Kiválóan átszel­lő­zik, és szük­sé­ges is szel­lőz­tet­ni: a pely­va nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Amikor csak tehe­ted, tedd ki a pely­va­pár­ná­dat napoz­ni, néha-néha pedig gőzöld át és szá­rítsd meg a for­ró nap­fény­be kitéve.

A tön­köly­pely­va jóté­kony hatá­sát fokoz­za a hoz­zá­adott 10 féle gyógy­nö­vény keveréke.

A leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom külön-külön is kivá­ló hatá­sok­kal ren­del­ke­ző gyógy­nö­vé­nye­ink. Nem vélet­le­nül hasz­nál­ja őket a népi és a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat igen gyak­ran. Keverékként erő­tel­je­sebb, sok­ol­da­lúbb élményt adnak, mivel fel­erő­sí­tik, kiegé­szí­tik egy­más hatá­sát. Ez a 10 gyógy­nö­vény a tön­köly­pely­vá­val együt­te­sen alkal­maz­va inten­zív, még­sem tola­ko­dó szé­na-illa­tot csem­pész be ott­ho­nod­ba. A Szénafüvek pár­ná­i­val min­den nap átél­he­ted egy virá­gos rét hangulatát!

További információk

Tömeg 1,2 kg
Méretek 30 × 60 cm
Márka

Szénafüvek