Keresés az oldalon

Pünkösdi népszokások nyomában

Pünkösdi népszokások nyomában

Itt van a pün­kösd, ami­ről leg­in­kább és leg­töb­bünk­nek az jut eszé­be, hogy eljött egy újabb hosszú hét­vé­ge. No meg az, mint a hús­vét kap­csán álta­lá­ban: rend­ben, idén mikor­ra is esik…? Merthogy pün­kösd is moz­gó­ün­nep, min­dig a hús­vét­tól szá­mí­tott ötve­ne­dik nap­ra kerül a nap­tár­ban. Egyet eláru­lunk, a május­fa-állí­tás­ról ezút­tal nem írunk, tavaly már kör­be­jár­tuk a témát… Tovább

Az álmatlanság okai, természetes megoldásai és egy érdekes összefüggés

Az álmatlanság okai, természetes megoldásai és egy érdekes összefüggés

Az alvás­za­va­rok sok ember éle­té­ben jelen van­nak, és igen­csak meg tud­ják kese­rí­te­ni a min­den­na­po­kat. Bár az alvás egy, még a tudó­sok által is misz­ti­kus­nak ítélt terü­let, amely nehe­zen kutat­ha­tó, a leg­gya­ko­ribb alvás­za­va­rok ese­tén az okok könnyen azo­no­sít­ha­tók, és van­nak rájuk meg­ol­dá­si lehe­tő­sé­gek is, ame­lyek­kel érde­mes élni. Ami ren­ge­teg embert érint ezek közül világ­szer­te, az az álmat­lan­ság… Tovább

Ezeket érdemes tudnod a gyógynövényes párnákról

Ezeket érdemes tudnod a gyógynövényes párnákról

Összegyűjtöttünk néhány fon­tos tud­ni­va­lót a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák­ról. Akkor is, ha épp dön­tés előtt állsz, akkor is, ha már van pár­nád, biz­to­san találsz majd ebben a bejegy­zés­ben hasz­nos infor­má­ci­ó­kat! Milyen gyógy­nö­vé­nyek van­nak a pár­nák­ban? Több kam­pá­nyunk is úgy fut, hogy „pár­na nyug­ta­tó leven­du­lá­val…” Ez nem arra utal, hogy csak és kizá­ró­lag leven­du­lás len­ne a pár­na.… Tovább

4 gyógynövény, amitől kialszod magad

4 gyógynövény, amitől kialszod magad

A Szénafüvek Gyógynövényes Párnamanufaktúra tör­té­ne­te 100+ évre nyú­lik vissza. Füvesasszony déd­anyánk nem­csak 8 lányát és a hatal­mas tanyát lát­ta el, hanem még segí­tett is a falu­be­li­ek gond­ja­i­ban-baja­i­ban bába­asszony­ként és a gyógy­nö­vé­nyek isme­rő­je­ként. Tudta, mi lesz jó a fej­fá­jás­ra, meg­fá­zás­ra, gyen­ge ide­gek­re, vagy épp, ha az alvás nem megy meg­fe­le­lő­en. A gyógy­nö­vé­nyek álmok­ra, pihe­nés­re gya­ko­rolt jóté­kony… Tovább

Különleges gyógynövényes italok – reggel, délben, este is

Különleges gyógynövényes italok – reggel, délben, este is

A gyógy­nö­vé­nye­ket nem­csak sza­gol­ni, hanem ízlel­ni is sze­ret­jük! Amellett, hogy pár­ná­ink­ban cso­dás faj­ták kap­tak helyet, sok min­den más „fron­ton” is szí­ve­sen hasz­ná­lunk gyógy­nö­vé­nye­ket… Például, ita­lok­ba is. Túl a teá­kon, most ilyen ötle­te­ket hoz­tunk Neked! „Beindító” gyógy­nö­vé­nyes smo­ot­hie reg­ge­li­re Ha nem(csak) kávé­zol, akkor min­den­képp érde­mes kipró­bál­nod ezt a fris­sí­tő és vita­min­dús reg­ge­li italt. Nemcsak a szer­ve­ze­ted… Tovább

Ezt az 5 lépést tedd meg, ha fáj a fejed!

Ezt az 5 lépést tedd meg, ha fáj a fejed!

Folyamatosan fron­tok jön­nek-men­nek felet­tünk, nap­ki­tö­ré­sek tar­kít­ják az uni­ver­zu­mun­kat, miköz­ben itt a szo­ká­sos tava­szi fáradt­ság is, a hosszú-hosszú hideg idő­já­rást köve­tő fel­me­le­ge­dés­sel. Ez az arra érzé­ke­nyek­nél fej­fá­jás­hoz vezet­het, mi pedig 5 segí­tő lépést hoz­tunk erre az eset­re! #1. lépés, ha fáj a fejed: fogadd el a fáj­dal­mat! Amikor az ember­nek vala­mi­je fáj, akkor min­den ere­jé­vel azon… Tovább

Közérzetjavító illatok

Közérzetjavító illatok

Az illa­tok befo­lyá­sol­ják az éle­tün­ket, a han­gu­la­tun­kat is. Szerepet ját­sza­nak a pár­vá­lasz­tás­ban, sőt, illat­mar­ke­ting­gel még irá­nyí­ta­ni is lehet az embert! „Az orrá­nál fog­va vezet” kife­je­zés tehát mind­járt értel­met is nyer, ha erről az oldal­ról köze­lít­jük meg… Melyek a leg­jobb köz­ér­zet­ja­ví­tó illa­tok, ame­lyek jóté­ko­nyan hat­nak a han­gu­lat­ra? Most eze­ket gyűj­töt­tük össze. Ha illa­tok­ról és han­gu­la­tok­ról beszé­lünk,… Tovább

A húsvét szimbólumai és ezek jelentései

A húsvét szimbólumai és ezek jelentései

A keresz­tény­ség leg­na­gyobb ünne­pé­nek ere­de­te nem kizá­ró­lag a keresz­tény­ség­hez vezet­he­tő vissza, hiszen más val­lá­sok­ban, illet­ve pogány hívők­nél is jelen van­nak hason­ló ünne­pek. Ugyanígy, a hús­vét szim­bó­lu­mai is meg­ta­lál­ha­tók náluk ugyan­úgy, mint a keresz­tény kul­túr­kör­ben. A hús­vét leg­fon­to­sabb szim­bó­lu­mai Kiscsibék A fris­sen kikelt kis­csi­bék az új éle­tet jele­ní­tik meg: pogány ünne­pek sze­rint a ter­mé­szet újra­éle­dé­sét, a… Tovább

Ünnepeljen húsvétkor tested-lelked! (Akkor is, ha nem vagy vallásos)

Ünnepeljen húsvétkor tested-lelked! (Akkor is, ha nem vagy vallásos)

A hús­vét a keresz­tény­ség leg­na­gyobb ünne­pe – bizony, nem a kará­csony az! – azon­ban akkor is van mit ünne­pel­ni, ha nem vagy kife­je­zet­ten val­lá­sos. (Vagy netán más módon vagy hívő.) A hús­vét szá­mod­ra is tar­to­gat­hat ünne­pet, örö­möt, ritu­á­lét, és nem­csak a son­ka-tojás-kis­csi­be-kis­nyu­szi ten­ge­lyen, hanem egyéb tes­ti-lel­ki érte­lem­ben is. Ahogy a hús­vét val­lá­si érte­lem­ben véve a… Tovább

5 kérdés, 5 válasz az alvásról

5 kérdés, 5 válasz az alvásról

Az alvás állan­dó kér­dé­sek tár­gya, és iga­zán érde­kes, misz­ti­kus, sokat kuta­tott téma. Most 5 olyan kér­dés­re hoz­tunk Neked választ az alvás­sal kap­cso­lat­ban, ame­lye­ket talán Te is fel­tet­tél koráb­ban; vagy, ha nem, akkor érde­kes­nek talá­lod őket! 🙂 1. Miért dug­juk ki a lábun­kat a taka­ró alól alvás köz­ben? Az elal­vás érde­ké­ben a test­hő­mér­sék­le­tünk­nek 1–2 fok­kal csök­ken­nie kell,… Tovább