Keresés az oldalon

Alvópárna gyerekeknek – tiszta légzés, nyugodt álom

Alvópárna gyerekeknek – tiszta légzés, nyugodt álom

Rengeteg – tény­leg, nagyon-nagyon sok – kom­ment­ben, kér­dés­ben írjá­tok azt, hogy a gyer­me­ke­i­tek­nek sze­ret­né­tek alvás­könnyí­tő pár­nát ven­ni. Olyat, ami­nek köszön­he­tő­en tisz­táb­ban tud­nak léle­gez­ni, job­ban, nyu­god­tab­ban alsza­nak, kipi­hen­teb­ben ébrednek.

Nagyon fontos, hogy a párnákat csak 2 éves kor fölött ajánljuk használatra, a gyógynövényekre való esetleges érzékenyebb reakciók miatt. Efölött azonban, nyugodtan választhattok a gyermekeknek akár…

Sópárnáink kife­je­zet­ten a lég­zés könnyí­té­sét és a pihen­te­tőbb alvás, men­tá­lis és fizi­kai meg­nyug­vás eléré­sét szol­gál­ják. Tiszta for­rás­ból szár­ma­zó kősó‑, illet­ve négy­fé­le gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó töl­te­tük segít a lég­utak fel­sza­ba­dí­tá­sá­ban, illa­tuk az ella­zu­lás­ban. Emellett, külön­bö­ző módo­kon más-más prob­lé­má­ra alkal­maz­ha­tók kiegé­szí­tő keze­lés­ként: fel­me­le­gít­ve pél­dá­ul fül­fá­jás­ra vagy gör­csök­re, lehűt­ve fej­fá­jás­ra vagy rovar­csí­pés­re is bevethetők. 

CITROMFŰ * LEVENDULAVIRÁG * KAMILLA * BORSMENTA – sópárnáink és kispárnáink gyógynövényes töltetei.

Kispárnáink szin­tén négy­fé­le gyógy­nö­vény keve­ré­két, emel­lé pedig anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­va-töl­te­tet tar­tal­maz­nak. Ezt a pár­nát a fej alá vagy mel­lé java­sol­juk ten­ni akár egész éjsza­ká­ra, és mére­té­ből adó­dó­an, bár­mi­kor, bár­ho­vá magá­val vihe­ti a gyer­me­ked – iga­zi ked­venc alvó­pár­na válik majd belő­le! Általánosan hasz­nál­ha­tó nyug­ta­lan­ság és bár­mi­lyen fáj­da­lom ese­tén is kiegé­szí­tő kezelésként.

Alvópárna nagyobb gyerekeknek – tartja a fejet és nem gyűjti a kórokozókat

Ha nem sze­ret­nél gyer­me­ked feje alá sem toll­pár­nát, sem a külön­fé­le kór­oko­zók­ra nagyon fogé­kony, szin­te­ti­kus töl­te­tű vál­to­za­to­kat, válassz tön­köly­pely­vát és 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­két tar­tal­ma­zó, ter­mé­sze­tes alvó­pár­nát neki! Ha haj­la­mos elalud­ni a nya­kát és fáj­dal­mak­kal ébred­ni, a Szénafüvek Pihenőpárna segít majd a hát-váll-nya­ki rész meg­fe­le­lő tartásában.

Emellett, mivel a tön­köly­pely­va jóté­kony kova­sa­vat bocsát ki, népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján az alvás­za­va­rok mel­lett álta­lá­no­san a feszült­ség, illet­ve külön­fé­le fáj­dal­mak ese­tén is segít. Kiskamasz-kamasz lányod­nak menst­ru­á­ci­ós gör­csök­re is választ­hatsz ilyen pár­nát, akkor nyil­ván nem alvás­ra, hanem, hogy a pocak­ján pihentesd.

A pár­na töl­te­te anti­bak­te­ri­á­lis, nem gyűj­ti a kór­oko­zó­kat, és nem lehet bele­iz­zad­ni, mivel tel­je­sen átszel­lő­ző. Napon pihen­tet­ve áttisz­tít­ja magát, így érde­mes heten­te pár órá­ra kiten­ni sütkérezni!

Miért szeretik igazán a kicsik és a szülők is a Szénafüvek gyógynövényes alvópárnáit gyerekeknek?

„Mióta meg­van a Szénafüvek-pár­nánk, sok­kal job­ban alszik a kis­fi­am.” – Horváth Györgyné

„Szeretnék egy gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, hogy meg­aján­dé­koz­zam vele a kisuno­kám, aki aller­gi­ás. Bízom ben­ne, hogy pihen­te­tőbb nyu­god­tabb lesz az alvás.” – Kuritár Béláné

„Azért sze­re­tem a gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, mert a gyer­me­kem is sze­re­ti, szí­ve­sen alszik vele, így nyu­god­tab­bak az éjsza­kák!” – Gaál-Nagy Tímea