Keresés az oldalon

Kék babos • gyógynövényes pihenőpárna

Kék babos • gyógynövényes pihenőpárna

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10 féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Nyugodt, pihen­te­tő alvás­hoz és lak­be­ren­de­zés­hez egy­aránt hasz­nál­ha­tod, mert:
– fel­ve­szi a fejed formáját,
– egy­aránt alkal­mas háton‑, oldalt- és hasonfekvéshez,
– illa­tos gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­ké­nek köszön­he­tő­en nyu­god­tabb, mélyebb alvást biztosít,
– segít­het leküz­de­ni eset­le­ges alvászavaraidat,
– fej­fá­jás, mig­rén ese­tén eny­hít­he­ti a problémáidat,
– mele­gít­ve has­fá­já­sok, gör­csös álla­po­tok ese­tén eny­hít­he­ti panaszaidat,
– töl­te­te jól átszel­lő­ző, ter­mé­sze­tes anyag így nem izzadsz bele,
– kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod a töl­tet mennyiségét/a pár­nád magasságát,
– aro­más illa­tá­nak köszön­he­tő­en a meg­lé­vő pár­ná­id mel­lé kiegé­szí­tő­ként is használhatod,
– külön­bö­ző szí­nű huza­tok közül kivá­laszt­ha­tod, melyik illesz­ke­dik leg­job­ban ott­ho­nod berendezéséhez,
– egye­di össze­té­te­lé­nek köszön­he­tő­en becsem­pész­he­ted laká­sod­ba a mezők ter­mé­sze­tes, friss illatát.